cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

belgelerin boşlukları / spaces of documents

istanbul
Making moves

Firefox da açılan belgelerin sağındaki, solundaki, altındaki ve üstündeki boşluklar kaldırılmalı. Böylece sağ ve soldaki boşluklar da kullanılabilir.

The spaces to the right, left, bottom and top of the documents opened in Firefox should be removed. Thus, spaces on the right and left can also be used.

0 REPLIES 0