cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

امکانات زبان فارسی برای درک متقابل

farhadbijani
Making moves

سلام

خوشحالم که یک بار دیگر فرصت تعامل و گفتگو با شما را پیدا کردم .بومی سازی ایده جذابی است اما نباید از آن سرسری گذشت و نیاز به درک و تحلیل عمیق دارد.  چنانچه در مقالات قبل نوشتم زبان فارسی ، دارای پتانسیل و ظرافتهای زیادی برای ایجاد ارتباط در شبکه های اجتماعی است.

یکی از ظرفیتهای مهم نهفته در زبان فارسی ضرب المثل ها هستند .مردم ایران از دیرباز ،عبارات معنادار ، کنایات و برخی از ابیات شاعران بزرگ خودشان را به عنوان ضرب المثل به کار می گرفتند و درگفتگوهای رورمره از این ضرب المثل فراوان بهره  می گرفتند . ضرب المثل ها به انتقال معنا در گفتگوهاو ایجاد صمیمیت میان طرفین گفتگو بسیار کمک می کنند

ترجمه های رسمی سایت ها در عرصه ی تکنولوژی اینترنتی بسیار ساده ، خشک و فاقد خلاقیت های ادبی وزبانی است تا جاییکه مفهوم مورد نظر را به زیبایی و درستی بیان نمی کنند .

می توان با استفاده از ضرب المثل هاو سایر ویژگیهای ممتاز زبان فارسی ، کاربران فارسی زبان رابر سر شوق بیاوریم و حتی  در تبلیغات نرم افزارها و سخت افزارهای این حوزه نیز از این فرم زبانی محاوره ای استفاده کنیم .در خاتمه خواهشمندم نظرتان را در باره ی این پیشنهاد اعلام کنید تا در صورت تایید ، زبانی صمیمی ، دوستانه ،محاوره ای و سرشار از ضرب المثل ها و ظرائف کلامی را برای ترجمه ها و تبلیغات شما ترسیم و اهدا کنم

 

با تشکر

 مشاور رسانه و سوشیال مدیا #فرهادبیژنی

0 REPLIES 0